"Hukuk Asistanlık Hizmetlerinde Etkin Çözümler"
turkce
english

YARDIM MERKEZİ

Bu forumda; bize yöneltmiş olduğunuz sorularınızı uzman ekibimizle cevaplıyoruz;

Gayrimenkul tabiri neleri kapsar?
Medeni kanuna göre,
a) Arsa ve arazi
b) Tapu siciline müstakil ve daimi olmak üzere ayrıca kaydedilen haklar,
c) Madenleri kapsar,
d) Kat Mülkiyeti Kanunu'na göre, bağımsız bölümü kapsar.

Tapuda vekaleten işlem yapılabilir mi?
Evet, vekaletnamenin özel bir şekli olan "düzenleme şeklinde vekaletname" vermek sureti ile vekaleten her türlü muamele yapılabilir.

Tapuda işlem yapacaklarda aranan şartlar nelerdir?
Reşit ve mümeyyiz olacak, akıl hastası olmayacak, sarhoş olmayacak. Medeni haklarını kullanma ehliyetine sahip olmalıdır.

Tapuda gayrimenkul satışında gerekli belgeler nelerdir?
Tapuda 2 adet vesikalık fotoğraf, vekaleten satışlarda vekaletname, fotoğraflı nüfus cüzdanı, şirketlerde belge ve imza sirküleri vergi kimlik ve TC. kimlik numarası binalarda DASK poliçesi.

Tapuda gayrimenkul satışında tapu memuruna sunulması gereken bilgiler nelerdir?
Satış bedeli, alıcının ismi veya ticaret ünvanı, satış ipotekli ise ipotek miktarı adres bilgileri.

Kanuni ipoteğin sınırı nedir?
Satış bedeli ile sınırlıdır.

İpotek harcı nedir?
İpotek bedeli üzerinden binde 3.6 tapu harcı ile binde 7.5'lik damga vergisi ipotek borçlusundan alınır.

İpotek bedeli ödendiği halde alacaklısı tapudan ipoteği kaldıramazsa ne yapılabilir?
Mahkemeye müracaatla ödediği ispatlanır, terkini yolunda karar alınır.(İcra iflas kanunu Md. 153)

Satın alınan taşınmazda kiracı varsa, alan kişi bunu çıkarabilir mi?
Alanın ihtiyacı varsa veya gayrimenkulü esaslı olarak tamir ve tadil edecekse çıkarma imkanı vardır. (Tapuya tescilli kira şerhlerinde kira bitiminden önce çıkartamaz)

Bu hak ne zaman doğar?
Önceki mal sahibi ile yapılan sözleşmenin sona ermesi ile.

Önceki mal sahibi ile yapılan sözleşmenin bitimine altı aydan fazla zaman varsa ne yapmalı?
Aldıktan itibaren 30 gün içinde kiracının elinde olacak şekilde noterden ihtar çekmeli, bu yere ihtiyacı olduğu belirtilmeli. Bu durumda 6 aydan itibaren de dava açılabilir.